Obchodné podmienky

 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky Tlac-letaky.sk

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre zabezpečenie dodávky tlačovín a doplnkových služieb podnikateľským subjektom  Sila prírody s.r.o., Wolkerova 8, 08001 Prešov

 

za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len VOP). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej písomnej zmluvy o dielo alebo objednávky klienta (ďalej len objednávateľ). Zmluva o dielo alebo objednávka objednávateľa je ďalej označovaná len ako „zmluva“.

 

 1. UZAVRETIE A OBSAH ZMLUVY

 

K uzatvoreniu zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde v týchto prípadoch:

a) Podpisom zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom a

b) Písomným potvrdením (faxom, poštou, e‐mailom) písomnej objednávky objednávateľa

zhotoviteľom, že návrh – objednávku objednávateľa prijíma a nemá k objednávke výhrady a

c) Začatím zhotovenia diela zhotoviteľom na základe obdržanej záväznej neodvolateľnej objednávky

od objednávateľa.

Záväznú neodvolateľnú objednávku, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi písomne nepotvrdil, môže objednávateľ zrušiť len pokiaľ zhotoviteľ ešte nezačal s jej realizáciou. V prípade, že sa tak už stalo nemá objednávateľ oprávnenie zrušiť takúto zmluvu – objednávku. Pokiaľ by k takému prípadu došlo má zhotoviteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré s tým mal spojené, na náhradu škody a na ušlý zisk. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu týchto škôd na objednávateľovi.

Každá zmluva – objednávka, aby mohla byť akceptovateľná musí minimálne obsahovať:

 • Kompletné údaje objednávateľa a to predovšetkým/názov firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ, konateľa alebo oprávnenú osobu/
 • Všetky potrebné technické parametre objednávanej tlačoviny pre zabezpečenie jej výroby ako formát, rozsah, papier, farebnosť, náklad....
 • Cenu diela
 • Termín dodania podkladov pre výrobu
 • Termín a miesto dodania
 • Rozpis všetkých požadovaných doplnkových služieb vrátane ich špecifikácie, cien a termínovrealizácie

Zmluva môže obsahovať aj iné skutočnosti súvisiace s realizáciou zákazky podľa dohody zmluvných strán a špecifikácie konkrétnej zakázky. Pokiaľ zmluva neobsahuje údaje o spôsobe balenia má právo zhotoviteľ zabezpečiť zabalenie tlačovín podľa svojich zvyklosti, avšak tak aby, balenie zodpovedalo vždy zákonným podmienkam a obchodným zvyklostiam. Zhotoviteľ fakturuje objednávateľovi len dodané množstvo podľa dodacieho listu.

 

 1. TLAČOVÉ PODKLADY

 

1. Objednávateľ je povinný dodať podklady pre tlač zhotoviteľovi v dohodnutom termíne, mieste a dodržať pritom ich technické a kvalitatívne parametre, ktoré sú požadované zhotoviteľom pre ich ďalšie technologické spracovanie. Ak objednávateľ nedodá podklady včas resp. sú podklady nevhodné pre ďalšiu realizáciu zákazky, konečný termín dodania zákazky dohodnutý v objednávke nie je pre zhotoviteľa záväzný a nový termín dodania oznámi objednávateľovi zhotoviteľ až po obdržaní úplných a správnych podkladov. V takomto prípade posunu termínu dodania zákazky nie je objednávateľ od zmluvy oprávnený odstúpiť a ak by tak urobil vzniká zhotoviteľovi právo od objednávateľa požadovať stornovací poplatok vo výške 15% z celkovej sumy objednávky ako aj náhradu nákladov, ktoré mal s prípravou zákazky spojené, náhradu škody a ušlý zisk.

2. Objednávateľ plne zodpovedá za to, že dodané podklady netrpia právnou vadou a neporušil nimi autorské či iné práva tretích osôb. Ak poruší objednávateľ túto povinnosť zodpovedá výhradne sám tretím osobám za prípadnú škodu, či za inak škodlivé následky. Takisto zodpovedá za škodu, ktorú týmto spôsobí zhotoviteľovi vrátane ušlého zisku, majetkovej ujmy, iných škôd napr. dobrej povesti či za iné škody alebo škodlivé následky.

3. V prípade, že je potrebná pri realizácii zákazky aj autorská korektúra objednávateľom dodacia lehota sa začína počítať až od do dňa doručenia potvrdených autorských korektúr zhotoviteľovi. 

4. Zhotoviteľ má právo na tlačovine, ktorej výrobu zabezpečuje uverejniť dodatočnú informáciu, že tlač zabezpečilo spoločnosť zhotoviteľa s možnosťou použitia loga zhotoviteľa. Nesmie však v takomto prípade narušiť štruktúru grafiky objednanej tlačoviny, ani prekryť žiadne iné údaje na príslušnej tlačovine. Toto právo zhotoviteľovi zaniká iba vtedy ak si to objednávateľ nepraje a uvedie to vo svojej záväznej neodvolateľnej objednávke, alebo sa tak zhotoviteľ s objednávateľom dohodnú v zmluve. Objednávateľ je povinný uviesť údaje na tlačovine o zhotoviteľovi v prípade takých tlačovín, pri ktorých to prikazuje zákonná norma.

 

 1. SPLNENIE ZÁVÄZKU

 

1. Záväzok zhotoviteľa zabezpečiť dodanie tlačovín je splnený v deň ich odovzdania na dohodnuté miesto určenia podľa zmluvy. V prípade, že súčasťou objednávky sú aj nadväzujúce doplnkové služby ako distribúcia, tak dňom ukončenia danej služby.

2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodanie tlačovín resp. zabezpečiť zrealizovanie doplnkovej služby najneskôr do dohodnutého dňa v zmluve. V prípade, že je určený presný termín kedy majú byťtlačoviny dodané resp. doplnková služba uskutočnená tak je zhotoviteľ povinný dodržať daný termín .

3. Vlastnícke právo k tlačovinám prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny. Deň zaplatenia ceny je deň jej pripísania v prospech zhotoviteľa.

4. Na všetkých vyhotoveniach sprievodných dokladov je objednávateľ povinný uviesť dátum skutočného prevzatia zákazky a čitateľný podpis objednávateľa alebo jeho oprávneného zástupcu.

 

 1. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1. Dohoda o cene je súčasťou zmluvy. Dohoda o cene je uzavretá potvrdením zmluvy‐objednávky zhotoviteľom.

2. Ak sa výrazným spôsobom zmenia pre zhotoviteľa náklady pre zabezpečenie výroby a dodávky tlačovín či realizácie doplnkových služieb na akceptovateľnú úroveň ziskovosti diela (predovšetkým ak sa zvýšia ceny papiera, farieb, energie, ...) v dobe od uzatvorenia zmluvy do termínu dodania diela, zaväzujú sa obidve zmluvné strany dohodnúť novú cenu o dielo. Ak sa nedohodnú na novej cene do 14 kalendárnych dní od začiatku jednania o zmene ceny má zhotoviteľ právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je platné a účinné dňom doručenia písomného odstúpenia objednávateľovi.

3. V prípade, že v zmluve nie je dohodnuté inak, pri objednávke do 200 Eur kupujúci uhradí 100% sumy pri podpise objednávky. Pri objednávke nad 200 Eur kupujúci uhradí 50% sumy v deň podpisu objednávky a 50% v deň dodania tovaru alebo služby. Za deň úhrady zo strany objednávateľa je považovaný deň, keď je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet zhotoviteľa, prevedená úhrada v hotovosti do pokladne zhotoviteľa  alebo úhradou hotovosti do rúk kuriérovi. Podanie reklamačného listu zhotoviteľovi neoprávňuje objednávateľa k oneskorenej úhrade celkovej ceny o dielo – riadneho daňového dokladu.

4. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platením ceny alebo jej časti, zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy a nepokračovať v ďalšej realizácii zákazky. Zároveň je zhotoviteľ oprávnený žiadať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela /prípadne časti diela/ za každý deň omeškania. Keď si uplatní tento nárok nie je objednávateľ oprávnený úhradu úrokov z omeškania odmietnuť.

5. Všetky náklady spojené s platobným stykom znáša objednávateľ.

 

 1. PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

1. Reklamácia sa uplatňuje vždy výhradne písomnou formou.

2. Objednávateľ alebo ním poverený subjekt je povinný podľa možnosti pri preberaní diela alebo jeho časti od zhotoviteľa či dopravcu tlačoviny riadne prezrieť alebo zariadiť ich prehliadku a podľa možnosti skontrolovať množstvo, akosť, kvalitu prevedenia a obal, či zodpovedá podmienkam dojednaným v zmluve. Keď si objednávateľ tlačoviny pri prevzatí od zhotoviteľa alebo dopravcu neprehliadne alebo nezariadi, aby boli prehliadnuté v dobe prechodu nebezpečia škody na tlačovinách, môže uplatniť nároky z vád zistených pri neskoršej prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mali tlačoviny už v dobe prechodu nebezpečia škody na nich. Takto neskôr zistené vady môže objednávateľ reklamovať zhotoviteľovi formou písomného reklamačného listu najneskôr 15. deň od prevzatia tlačovín, inak právo objednávateľa reklamovať zaniká. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od prevzatia reklamačného listu.

3. Prípadnú vadu zrejmú už pri preberaní zákazky je objednávateľ povinný reklamovať ihneď pri preberaní zákazky, buď sám alebo prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu, a to výhradne formou riadne vystaveného reklamačného listu s presným popisom vád doručeného zhotoviteľovi. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od prevzatia reklamačného listu.

4. Podanie reklamačného listu zhotoviteľovi neoprávňuje objednávateľa k oneskorenej úhrade celkovej ceny o dielo – riadneho daňového dokladu. Objednávateľ musí splniť všetky podmienky pri uplatnení reklamácie. Reklamačný list zhotoviteľ vybaví do zákonom stanovenej lehoty po splnení všetkých potrebných podmienok na uplatnenie reklamácie do doby uhradenia diela objednávateľom, ak sa nedohodne zhotoviteľ s objednávateľom inak. (napr. na čiastočnej úhrade diela alebo zľavy z ceny diela po prevedenej úhrade).

5. V prípade oprávnenej reklamácie zo strany objednávateľa zhotoviteľ bez zbytočného odkladu vystaví dobropis. Vystavenie dobropisu je podmienené skutočnosťou, že objednávateľ voči zhotoviteľovi riadne a včas plní všetky platobné povinnosti. Ak zhotoviteľ nevystaví dobropis, vybaví reklamáciu iným zákonným spôsobom, ktorý si zvolí.

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, na ktorých možný výskyt objednávateľa vopred upozornil, a on na realizácii zákazky aj napriek tomu trval.. Zhotoviteľ zároveň nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím chybných podkladov objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.

 

 1. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

 

1. V prípade, že objednávateľ odmietne alebo iným spôsobom znemožní zhotoviteľovi splniť jeho záväzok, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v plnej výške.

2. Zhotoviteľ nie je povinný nahradiť škodu pokiaľ preukáže, že porušenie povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

3. Ak neuhradí objednávateľ riadne a včas cenu alebo jej časť, má zhotoviteľ popri zákonných úrokoch z omeškania vyčíslených podľa platného práva SR voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej peňažnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je objednávateľ povinný zaplatiť v lehote stanovenej zhotoviteľom, ktorá je uvedená vo vyučtovaní o zmluvnej pokute – faktúre. Nárok zhotoviteľa na náhradu škody nie je zmluvnou pokutou nijako dotknutý.

4. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží termín dodania tlačovín resp. termín zrealizovania doplnkovej služby dohodnutý v zmluve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za každý deň omeškania, spolu však najviac do výšky 5% hodnoty dodávky. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dodaním diela o viac ako 30 dní, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom

5. V prípade bezdôvodného odstúpenia objednávateľa od zmluvy tesne pred začiatkom tlače resp. realizovaním doplnkovej služby sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvný storno poplatok vo výške 15% z celkovej ceny diela.

 

 1. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA

 

1. Ak si prepravu zákazky do iného členského štátu objednávateľ vykoná sám, resp. si objednávateľ zabezpečí prepravu inou osobou, je povinný dodať zhotoviteľovi prepravný doklad alebo iný doklad o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia, alebo písomné vyhlásenie objednávateľa, v ktorom uvedie, že tovar prepravil do iného členského štátu.

2. V prípade , ak si objednávateľ nesplní povinnosť uvedenú v čl. VII. bod 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi škodu, ktorá mu vznikne dodanením tovaru v zmysle ust. § 43 ods. 8 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej uzatvorenej zmluvy spoločnosti.

4. Uzavretá písomná dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť len písomne.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Objednávateľ sa výslovne zaväzuje, že neposkytne ani inak nesprístupní tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy, ktorá súvisí s predmetom zmluvy. Každú takú informáciu použije výlučne na účely plnenia zmluvy, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu, alebo za inú ujmu, alebo za nekalosúťažné konanie.

2. Tretej osobe, ktorá sa oprávnene podieľa na plnení zmluvy, sa obchodné tajomstvo zhotoviteľa sprístupní v rozsahu nevyhnutnom na splnenie jej povinností pri plnení zmluvy.

3. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia platným právom Slovenskej republiky a násl. Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.09.2012, a schválil ich konateľ spoločnosti.

5. VOP sú súčasťou všetkých zmlúv uzatvorených medzi zhotoviteľom a zákazníkom a tvoria časť ich obsahu. Odchylné dojednania zmlúv, ktoré sú podpísané medzi zhotoviteľom a zákazníkom majú prednosť pred znením VOP.